UTLYSNING AV ÅPEN PREKVALIFISERING -LISTAHEIMEN

Det bygges et nytt bygg og det etableres samtidig en sansehage ved det kommunale sykehjemmet Listaheimen i Farsund Kommune. Kunstutvalget ved Listaheimen inviterer med dette kunstnere til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av et kunstverk med hovedfokus og plassering i sansehagen.

 

Valg av fremgangsmåte og målsetning:

Sansehagen er planlagt ferdigstilt våren 2019. Kunstutvalget ønsker å invitere inn utvalgte kunstner(e) til Listaheimen for et lite forprosjekt/utvidet befaring i august 2018. Lengden av forprosjektet vil være individuell i forhold til den enkelte kunstners behov Forprosjektet er ment å gi kunstnerne god kjennskap til Listaheimen og beboernes ulike behov. Denne perioden vil danne grunnlaget for ut-arbeidelse av skisseforslag.
Denne direkte kontakten mellom kunstner, bygg og mottaker, vil medføre at kunsten virker aktiviserende og gjensidig inspirerende på alle involverte. Målgruppen for prosjektet får en mulighet til direkte påvirkning av resultatet, noe de ofte ellers ikke har. Samtidig ønsker vi med dette å legge til rette for at kunstnerne får best mulig arbeidsvilkår og en spennende utfordring.
Beboerne, pårørende, andre besøkende, brukere av dagsenteret samt de som arbeider her danner et eget lite samfunn. Nå som dette samfunnet i stor grad skal formes på nytt, gir dette en gyllen mulighet til at kunsten kan brukes helt bevisst i denne utviklingen.

Det endelige verket/verkene skal ferdigstilles våren 2019
Det er satt av områder i sansehagen som vil være aktuelle i forbindelse med dette prosjektet.
Kunstner(e) som velges ut til forprosjekt og senere leverer skisseforslag vil motta honorar for dette arbeidet.

 

Om sansehagen og kunsten:

Sansehagen ligger som et torg mellom byggene. Dette er et sted som tilrettelegges for møter mellom beboere, ansatte og besøkende og aktiviteter av ulik art, men også et sted som inviterer til bruk av sanser.
Kunstens funksjon blir å legge til rette for nye møter og møteplasser. Steder hvor de involverte kan møtes på tvers av generasjoner, historie, sykdomsbilde, begrensning i sanseapparat, erfaring osv. Kunsten bør være både aktiviserende og beroligende for den enkelte. Den kan bidra til å hente frem minner, men også legge til rette for å skape nye erfaringer og gode stunder sammen eller alene. Kunsten kan bidra til økt besøk og bedre kvaliteten av besøket. Det viktigste for beboernes trivsel og livskvalitet, er likevel at kunstverket eller kunstverkene i dette området også fungerer godt som en møteplass kun mellom beboer og selve kunstverket.
Kunstutvalget ønsker seg et eller flere kunstverk som har samme funksjon som en Jukebox. En Jukebox fungerer som en naturlig møteplass. Er kontaktskapende, vekker trygge minner, men kan samtidig tilføre nye impulser til glede og inspirasjon. Sammenligningen med en Jukebox er selvfølgelig en tydelig referanse til det amerikanske Lista. Bruken av Jukebox i denne sammenhengen dreier seg kun om funksjon, da vi ønsker et resultat som har en helt annen fysisk form. En form som kan kjennes på, sittes på, klappes på, strykes på, trykkes på, spaseres på, høres på, sparkes på rugges på, gynges på, spilles på osv.
Det nye bygget inneholder en Vinterhage over to etasjer. Vinterhagen har glassfasade og direkte tilknytning mot Sansehagen. Kunstutvalget ønsker at utsmykningen brukes bevisst til å øke samspillet mellom disse to fellesarealene.

 

Om stedet, bygget og sykehjemmet:

Listaheimen er et kommunalt sykehjem som ligger 200 meter fra Vanse sentrum. Vanse er et tettsted i Farsund kommune. Vanse kan også hevdes å være sentrum i «Det Amerikanske Lista» med egen «Diner», Amerika-museum, Brooklyn Square med sine amerikanske butikker og selvfølgelig en egen Route 8 plassert midt i det ellers også kjente og særegne Listalandskapet.
Bygningsmassen er bygd ut i flere perioder. Et eldre bygg fra 1972 er revet for å frigjøre plass til nybygget som vil inneholde 32 boliger, fellesarealer og parkeringskjeller. Senterbygget rehabiliteres innvendig og skal brukes til administrasjon og dagsenter. Dagsenteret har 24 brukerplasser. Et bygg fra 1962 skal det ikke gjøres noe med.
Det går en veisløyfe rundt bygningene. Denne veien går under bygget som kalles «Senterbygg og Klippen». Mellom nybygget, senterbygget og bygget fra 1962, skal det opparbeides en sansehage.
Bygget inneholder også en vinterhage i flere etasjer. Vinterhagen er tenkt brukt til fellesarealer. Hensikten med vinterhagen er å få inn mer lys i den mørke delen av bygget. Derfor har vinterhagen en stor glassfasade som vender ut mot nevnte sansehage.
Dette er et flerbruksbygg, beboerne er i ulik grad pleietrengende og mange med ulik grad og type demens. De har behov for en tilrettelagt omsorgsbolig. Utsmykningen bør ivareta både de beboere som trenger trygge barndomsminner og de beboere som ønsker et voksenmiljø. Selv om store deler av bygningen brukes til private boliger, inneholder den også arealer som skal tilrettelegges som fellesarealer og møteplasser.

 

Generelt om utsmykningen av Listaheimen:

Kunstutvalget for nye Listaheimen ønsker å satse på noen få solide verk som produseres spesifikt for Listaheimen. De skal være tilpasset husets ulike brukergrupper og deres behov. Vi ønsker et fokus på hvilken funksjon kunsten kan ha for de ulike brukerne av bygget.
Den kunstneriske utsmykningen av Listaheimen vil konsentreres rundt to hovedprosjekter: Inngangspartier og sansehagen. Inngangspartiene er trukket ut som et eget prosjekt med sin egen beskrivelse og metode for valg av utøvende kunstnere og er følgelig ikke en del av den åpne prekvalifiseringen som lyses ut her.
Budsjett for prosjektet i sansehagen: 800.000 kr.
Byggherre og initiativtaker til utsmykkingen er Farsund Kommune.
Kustkonsulent er Erlend Helling-Larsen

 

Åpen prekvalifisering:

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Resultatet vil avgjøre om det er nødvendig å innkalle flere av de interesserte kunstnere til intervju før kunstutvalget velger en eller flere kunstnere som inviteres til forprosjekt på Listaheimen.
Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:
1. Begrunnelse for interesse.
2. Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.
3. CV med kontaktinformasjon.
4. Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.
Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert. Maks størrelse på PDF er 10MB.
Frist 14 juni 2018.

 

Søknaden merkes Prekvalifisering Listaheimen og sendes på e-post til:
Erlend@hjem.as
Kontaktperson: Erlend Helling-Larsen
E-post: erlend@hjem.as
Tlf.45207635