Atelierer i X-huset

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset på vegne av Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakerne og kommunen.

X-HUSET (Ekserserhuset) i Tordenskjoldsgate 64 huser i dag 7 kunstnerverksteder. De 7 verksteder/atelierer er fra 25 til 50 m2 i størrelse, og leies ut til profesjonelle kunstnere på det visuelle kunstfeltet. Leiekontraktene varierer fra 2 årige kontrakter for nyutdannede kunstnere til 5 årige kontrakter for etablerte kunstnere med mulig forlengelse hvert 5 år.

Retningslinjer for Kristiansand kommunes ordning for utleie av kunstnerverksteder/atelierer:

1. Overordnet mål
Kommunens overordnede mål med ordningen for utleie av verksteder og atelierer er å tilrettelegge for impulsutveksling på kunstfeltet og videreutvikling av et kreativt og faglig sterkt miljø i Kristiansand. Dette gjøres gjennom å:

Bidra til profesjonalisering av kunstfeltet og tilrettelegge for sterke kompetansemiljøer og gode arbeidsforhold for kunstnere i Kristiansand.

Gi muligheter for nyetablerte kunstnere til å bli del av et sterkt, inkluderende og profesjonelt kompetansemiljø.

2. Virkningsområde
Retningslinjene, med vedlegg, omfatter verksteder/atelierer beskrevet i vedlegget ”Liste over lokaler som foreslås omfattet av Kristiansand kommunes ordning for kunstnerverkseder/atelierer”. Verkstedene/atelierene er delt opp i 3 lokaliteter: X-huset og Holbergsgate 66.

3. Utlysning av ledige lokaler
Ledige verksteder/atelierer utlyses i lokalpresse, på kommunens nettsider samt gjennom nettverket til Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge og Norske Billedkunstnere Agder.

4. Medlemmer i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK)
Medlemmer av organisasjonene Norske Billedkunstnere eller Norske Kunsthåndverkere er kvalifisert for ordningen, men skal som søker på ledige lokaler prioriteres opp mot kriteriene under pkt. 6 på lik linje med andre søkere.

5. Inntakskomiteen
Kunstnere som ikke er medlem av NBK/NK kan kvalifiseres for ordningen av en komité med kunstfaglig kompetanse.

Komiteen skal bestå av 4 personer og er sammensatt på følgende måte:

En representant oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge
En representant oppnevnt av Norske Billedkunstnere Agder
En representant for Kulturdirektøren i Kristiansand
En representant for Agder Kunstsenter

• Kulturdirektørens representant leder komitéarbeidet. Kunstnerorganisasjonenes representanter oppnevnes årlig.
• Agder Kunstsenter(AKS) har møte-, tale- og forslagsrett.
• Inntaktskomiteen skal også prioritere søkere til ledige lokaler.
• Ved endelig beslutning om inntak til ledige lokaler har en representant fra den/de aktuelle lokalitetene møte, tale- og forslagsrett.
• Denne representanten velges årlig av leietakere på den enkelte lokalitet X-huset og Holbergsgate 66. Ved inntak til lokaler i Samsen kulturhus har også en representant fra administrasjonen møte, tale- og forslagsrett.

6. Kriterier for kvalifisering og prioritering av søkere
Ved vurdering av søkere skal det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet.

• Søkeren må ha sin hovedbeskjeftigelse innen fagfeltet.
• Søker må ha hovedfagseksamen eller mastergrad fra norsk eller utenlandsk høyskole eller universitet/akademi innen billedkunst, kunsthåndverk eller nye teknikker. Søkere med annen utdanning eller som er autodidakter må dokumentere kunstneriske og håndverksmessige kvaliteter på nivå med søkere utdannet ved høyskole/universitet.
• Søkerens deltagelse på juryerte utstillinger vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.
• Vurdering av innsendte arbeider vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.
• Søkerens tilhørighet til Kristiansand vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.
• Nyutdannede/nyetablerte kunstnere som er kvalifisert for ordningen skal prioriteres ved tildeling av lokaler hvor det er flere søkere.
• Det skal tas hensyn til de enkelte miljøers sammensetning ved prioritering av søkere. Dvs. kunstneriske teknikker, uttrykksformer osv.
• Søkere som leier lokaler omfattet av ordningen vil prioriteres ved søknad på leie av andre lokaler.

7. Leietid
• Standard leietid for kvalifiserte søkere er en prøvetid på 1 år ved inntredelse i ordningen. Deretter inngås en 5 års kontrakt med opsjon på forlengelse hvert 5 år.

• En egen ordning for kvalifiserte nyetablerte/nyutdannede kunstnere gjelder for 1 verksted/atelier på X-huset og de 2 verkstedene/atelierene på Samsen kulturhus. For disse gjelder en leietid på 2 år.

• Lokaler som forblir ledige etter tildeling til kvalifiserte søkere kan leies ut til kunstnere som ikke er kvalifisert til ordningen. Leietid på disse er 1 år med forlengelse 1 år av gangen på søknad. Søknad om forlengelse må leveres inntakskomiteen senest 3 måneder før leietidens utløp. Søkeren kan da også vurderes for opptak i ordningen.

8. Leiepris
Leieprisen kan variere på de forskjellige lokalitetene, men en forutsetning for at lokalitetene er omfattet av ordningen er at leieprisen er subsidiert av Kristiansand kommune.

9. Fremleie
Fremleie av lokalene, eller deler av lokaler, som omfattes av ordningen kan tillates for kortere perioder. Kulturdirektøren kan godkjenne fremleie på inntil 1 år. Fremleie på over 1 år fremlegges inntakskomiteen for godkjenning. Søknad om fremleie behandles som inntak til ledige lokaler.

10. Krav til aktivitet
Det stilles krav til leietakere om kunstnerisk aktivitet i tildelte lokaler. Ved usikkerhet om lokalene benyttes til kunstnerisk aktivitet inngår utleier og leietaker en dialog. Hvis dialog ikke er mulig, eller ikke fører til enighet skal saken fremlegges inntaktskomiteen.

11. Leieforholdets opphør, mislighold
Mislighold av leiekontrakt eller brudd på krav fremsatt i disse retningslinjene fører til leieforholdets opphør. Leiekontraktens bestemmelser som omhandler leieforholdets opphør er da gjeldende.