Atelierer i X-huset

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset på vegne av Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakerne og kommunen.

X-HUSET (Ekserserhuset) i Tordenskjoldsgate 64 huser i dag 7 kunstnerverksteder. De 7 verksteder/atelierer er fra 25 til 50 m2 i størrelse, og leies ut til profesjonelle kunstnere på det visuelle kunstfeltet. Leie er satt til en periode på 5 år med mulighet for forlengelse v/søknad hvert 5 år. 

Retningslinjer for Kristiansand kommunes ordning for utleie av kunstnerverksteder/atelierer:

1. Overordnet mål
Kommunens overordnede mål med ordningen for utleie av verksteder og atelierer er å tilrettelegge for impulsutveksling på kunstfeltet og videreutvikling av et kreativt og faglig sterkt miljø i Kristiansand. Dette gjøres gjennom å:
Bidra til profesjonalisering av kunstfeltet og tilrettelegge for sterke kompetansemiljøer og gode arbeidsforhold for kunstnere i Kristiansand.
Gi muligheter for nyetablerte kunstnere til å bli del av et sterkt, inkluderende og profesjonelt kompetansemiljø.

2. Virkningsområde
Retningslinjene omfatter verksteder/atelierer i Tordenskjoldsgate 64.

3. Utlysning av ledige lokaler
Ledige verksteder/atelierer utlyses i lokalpresse, på kommunens og Agder Kunstsenter sine nettsider samt gjennom nettverket til Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge og Norske Billedkunstnere Agder.

4. Medlemmer i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK)
Medlemmer av organisasjonene Norske Billedkunstnere eller Norske Kunsthåndverkere er kvalifisert for ordningen, men skal som søker på ledige lokaler prioriteres opp mot kriteriene under pkt. 6 på lik linje med andre søkere.

5. Inntakskomiteen
Komiteen skal bestå av 3 personer og er sammensatt på følgende måte:
En representant for Kulturdirektøren i Kristiansand
En representant for Agder Kunstsenter
En representant for leietakerne på X-huset
– Kulturdirektørens representant leder komitéarbeidet.
– Representant for leietakerne velges av leietakerne på X-huset.
-Agder Kunstsenter sin representant er sekretariat for komiteen.

6. Kriterier for kvalifisering og prioritering av søkere
Ved vurdering av søkere skal det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet.
• Søkeren må ha sin hovedbeskjeftigelse innen fagfeltet.
• Søker må ha en bachelor eller mastergrad fra en godkjent nasjonal eller internasjonal kunsthøyskole eller kunstakademi eller være medlem av en godkjent fagorganisasjon innen det visuelle kunstfeltet.
• Vurdering av innsendte arbeider vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.

7. Leietid
• Standard leietid for kvalifiserte søkere er en prøvetid på 1 år ved inntredelse i ordningen. Deretter inngås en 5 års kontrakt med opsjon på forlengelse hvert 5 år.
• Lokaler som blir ledige i en mellomperiode kan leies ut til kunstnere, etter skjønnsvurdering av komiteen for en periode på 1 år med forlengelse på 1 år etter avtale.

8. Leiepris
Leieprisen kan variere på de forskjellige lokalitetene, men en forutsetning for at lokalitetene er omfattet av ordningen er at leieprisen er subsidiert av Kristiansand kommune.

9. Fremleie
Fremleie av lokalene, eller deler av lokaler, som omfattes av ordningen kan tillates for kortere perioder. Kulturdirektøren kan godkjenne fremleie på inntil 1 år. Fremleie på over 1 år fremlegges inntakskomiteen for godkjenning. Søknad om fremleie behandles som inntak til ledige lokaler.

10. Krav til aktivitet
Det stilles krav til leietakere om kunstnerisk aktivitet i tildelte lokaler. Ved usikkerhet om lokalene benyttes til kunstnerisk aktivitet inngår utleier og leietaker en dialog. Hvis dialog ikke er mulig, eller ikke fører til enighet skal saken fremlegges inntaktskomiteen.

11. Leieforholdets opphør, mislighold
Mislighold av leiekontrakt eller brudd på krav fremsatt i disse retningslinjene fører til leieforholdets opphør. Leiekontraktens bestemmelser som omhandler leieforholdets opphør er da gjeldende.

 

Mvh Kristiansand kommune & Agder Kunstsenter