VEDTEKTER FOR AGDER KUNSTNERSENTER.

§ 1. Navn og organisasjon.

Agder Kunstsenter (AKS) er en selvstendig, regional informasjons og kompetanseinstitusjon for bildende kunst og kunsthåndverk. Senteret har Agder som sitt primære virkeområde, og er lokalisert i Kristiansand kommune. Agder Kunstsenter eies av Norske Billedkunstnere Agder (NBK-A) og Norske Kunsthåndverkere Sør Norge(NK Sør-Norge).
§ 2. Formål og hovedoppgaver.

Formålet med Agder Kunstsenter sin virksomhet er:

– å stimulere til økt kjennskap til og bruk av billedkunst og kunsthåndverk.
– å stimulere til økt bruk og kjennskap til kunstnernes kompetanse.
– å etablere nettverk og samarbeidsrelasjoner innen og på tvers av fagfeltene.
– å arbeide for kunstnernes faglige utvikling og muligheter til å utøve sitt fag.
– å arbeide for kunstnernes ytringsfrihet.

Agder kunstsenter skal:
–    være et dokumentasjonssenter som formidler informasjon om medlemmene
–    aktivt  bidra til at kunst brukes og identifiseres som positiv ressurs i samfunnet
–    aktivt arbeide for at det private næringsliv benytter senteres kompetanse ved utsmykking
–    utarbeide oppdatert oversikt over offentlige utsmykninger i regionen.
–    aktivt formidle kunnskap og informasjon mellom kunstnere og offentlige / private instanser, samt andre             brukere / publikum.
–    påta seg oppgaver for tilskuddspartnerene innen feltene utsmykking, konsulentopplæring og andre felt der det
er naturlig i forhold til senterets kompetanse og nettverk.
–    stimulere til et faglig og sosialt kunstmiljø, og bidra til tverrfaglig kommunikasjon og
samhandling med andre skapende yrkesgrupper
–    fungere som støttespiller og ha servicefunksjon for prosjekter

 

§ 3. Representantskapet.

Representantskapet er Agder Kunstsenters øverste myndighet.
Representantskapet består av 14 medlemmer. 11 stemmeberettigede.
1 representant fra Fylkesrådmannen i Aust-Agder eller den han oppnevner, har møte-, tale og forslagsrett.
1 representant med 1 vara oppnevnt av Aust Agder fylkeskommune.
1 representant fra Fylkesrådmannen i Vest-Agder eller den han oppnevner, har møte-, tale- og forslagsrett.
1 representant med 1 vara oppnevnt av Vest- Agder Fylkeskommune
1 representant fra Rådmannen i Kristiansand Kommune eller den han oppnevner, har møte-, tale- og forslagsrett.
1 representant med 1 vara oppnevnt av Kristiansand Kommune.
3 representanter med 1 vara fra NBK-A, valgt av NBK-A.
3 representanter med 1 vara fra NK Sør-Norge, valgt av NK Sør- Norge.
1 representant med 1 vara valgt på fritt grunnlag av NBK-A.
1 representant med 1 vara valgt på fritt grunnlag av NK Sør-Norge.

Styret er representert ved styreleder.

Representantskapet velges / oppnevnes for 2 år, med unntak av de politiske oppnevnte som sitter i en fire års periode.

Representantskapets medlemmer kan sammenkalles av Agder Kunstsenters styre eller hvis et flertall av representantskapets medlemmer krever det.
Møtene skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Representantskapet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av representantskapet er til stede. Representantskapets vedtak gjøres med alminnelig flertall når annet ikke er særlig bestemt. Det føres protokoll fra møtene.

 

§ 4. Representantskapets årsmøte.

Representantskapets årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mai.
Det er bare representantskapets medlemmer som har stemmerett.
Representantskapet skal ha mottatt årsmøtepapirene senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet kunngjøres minst 2 – to måneder før årsmøte.

Årsmøtet skal behandle:
Valg av møteleder og 2 referenter og 2 representanter til å undertegne referat.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning.
Revidert regnskap, herunder revisors beretning.
Innkomne forslag.
Handlingsplan / mål.
Valg av revisor.
Valg av styret, herunder styreleder.

Ekstraordinært årsmøte skal behandle:
Behandle budsjett for påfølgende år innen utgang av andre halvår.

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt inn til styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslag fra enkeltmedlemmer i NBK-A og NK Sør-Norge kan bare fremmes gjennom NBK-A og NK Sør Norge årsmøter.

Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

 

§ 5. Styret.

Agder Kunstsenters styre står ansvarlig for ledelse og drift av kunstsenteret, innen for den rammen representantskapet har trukket opp. Styret skal føre tilsyn med kunstsenterets virksomhet og påse at regnskapsførsel, økonomiforvaltning samt daglig ledelse er betryggende ivaretatt.

Styret har 5-6 medlemmer:
2 representanter fra NBK-A,
2 representanter fra NK Sør-Norge,
1-2 eksterne representanter.
Det må være minst 1 ekstern representant, men kan være 2.
Styret har 3 vararepresentanter:
1 vara for NBK-A, 1 vara for NK Sør-Norge, 1 vararepresentant for eksterne representanter.

Styreleder skal velges blant medlemmene i eierorganisasjonene.

Eierorganisasjonene innstiller styreleder for annenhver 2 års periode.

Eierorganisasjonene skal forestå kandidater til valgkomiteen etter §6.

Dersom styreleder fratrer i valgperioden, skal nestleder fungere frem til årsmøte.

Hvis styreleder trekker seg i første del av perioden, velges ny styreleder på årsmøte for resten av perioden.

Dersom styreleder melder forfall til styremøter, tiltrer nestleder som styrets leder og vara fra styreleders organisasjon innkalles til styremøte.
Styremedlemmene kan ikke velges blant representantskapets egne medlemmer. Styremedlemmene velges for en toårsperiode, med mulighet for gjenvalg i 2 nye år.

Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret innkalles med minst 8 dagers varsel.

Styret skal møtes minimum 3 ganger i året, og fastsette sitt eget møteprogram for hvert halvår. Ekstraordinære styremøter kan innkalles av daglig leder i samråd med styreleder, eller når styreleder eller et styremedlem krever det.

Styret ansetter kunstsenterets leder og fastsetter instruks for denne stillingen.

Daglig leder møter som sekretær for styret og fører protokoll fra møtene. Daglig leder kan velge å delegere dette til organisasjonssekretær. Protokollen godkjennes av styrets medlemmer. Daglig leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Styret skal behandle og vedta senterets strategi og vedta målsettinger for hver periode, drifts- og investeringsbudsjett, regnskap med revisjonsberetning, samt årsmelding, og avgi innstilling til representantskapet.
§6. Valgkomite.

Agder Kunstsenters valgkomite består av NBK-A og NK Sør-Norges valgkomiteer samlet.
Valgkomiteen foreslår styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret for årsmøte i representantskapet i samsvar med bestemmelsene i § 5.
Representantskapet kan med 2/3 flertall beslutte at styreleder for enkelte perioder kan være eksterne.

 

§ 7. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan bare gjøres av representantskapets årsmøte og med 2/3 flertall av representantskapets medlemmer.

 

§ 8. Avvikling.

Beslutning om avvikling av Agder Kunstsenter kan bare gjøres av representantskapet etter forutgående vedtak fra årsmøte i NBK-A og NK Sør-Norge og etter uttalelse fra de offentlige bidragsytere.
Vedtak om avvikling må gjøres med 2/3 flertall.

Ved avvikling skal eiendeler og midler benyttes i henhold til § 2. eller overlates institusjoner med formål som beskrevet i § 2.

Siste endring 2. mai 2014.