Om utsmykking og kunstprosjekter i offentlig rom

Agder Kunstsenter administrerer ordningen for Kunst i Offentlig Rom i begge Agderfylkene. Kunstsenteret bistår i arbeidet med å koordinere utsmykkingsprosjekter, drive informasjonsarbeid om kunst i offentlig rom og formidle kontakt mot KORO. Kunstsenteret har kunstkonsulenter tilknyttet seg og oppnevner i samarbeid med RSU (Regionalt samabeidsutvalg) konsulenter til de enkelte prosjektene, det være seg offentlig støttede eller privat finansierte.

Hvordan fungerer det?

Bak de fleste prosjekter med kunst i offentlig rom, knyttet til spesifikke bygg, står det et kunstutvalg. Dette utvalget er satt sammen av byggherre, bruker, arkitekt og en kunstnerisk konsulent. Den kunstneriske konsulenten representerer det kunstfaglige i et slikt utvalg. Konsulentens oppgavene er varierte: Fra å finne aktuelle plasseringer for kunstverk på et bestemt område eller bygg, finne aktuelle kunstnere til oppdragene, følge opp utførende kunstnere i fullførelsen av kunstprosjektet, til videre formidling av kunstprosjektet.

Hva er KORO?

KORO (Kunst i offentlig rom) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og nyskapning i kunstproduksjonen som når et bredt sammensatt publikum i byer og distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største og mest besøkte kunstsamling, og KORO arbeider for å sikre god forvaltning av verkene. Formidling av kunstprosjektene og utvikling av en diskurs på feltet kunst i offentlige rom er et prioritert satsingsområde.

KORO opprettet våren 2009 et offentlig konsulentregister. KOROs hensikt med dette registeret er å sikre oppdragsgivere tilgang til kunstfaglig kompetanse og bidra til kompetanseheving og profesjonalisering av konsulentrollen.

KORO er tilskuddpartner for 4 kategorier kunst i offentlig rom;

1. Kunstprosjekter i statlige bygg

2. Kunstprosjekter i statlige leiebygg og eldre statsbygg/Innkjøpsordningen

3. Tilskuddsordning for kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg.

4. Tilskuddsordning for offentlige uterom.

Se Koros forside for oppdatert informasjon om søknadsfrister!

 

Hva gjør kunstsenteret?

Agder Kunstsenters arkiver inneholder opplysninger om aktuelle og eldre utsmykkinger i regionen. Dette er et omfattende arkiv over utsmykkinger på Agder som går tilbake til 1980. AKS har tilknyttet kunstnere som kan bistå både private og offentlige utsmykkingsprosjekter. Vi har et stort kunstnerregister på nett og ett kunstnerrgister med store mengder arkivmateriale på huset som brukes av våre konsulenter i deres arbeid.

Kunstsenteret fungerer som en lokal rådgiver i utsmykkingsaker i Agderfylkene.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å sørge for kvalitetssikring av kunstprosjekter i det offentlige rom.

post@agderkunst.no

 

Mer om kunst i offentlig rom:

Om utsmykking på wikipedia

Om kunst i offentlig rom hos KORO